Hiroshima

 

 

 

11-4-02.jpg (215599 bytes)     11-4-02 (2).jpg (146840 bytes)     11-4-02 (3).jpg (138216 bytes)    11-4-02 (4).jpg (102163 bytes)      11-4-02 (5).jpg (151753 bytes)     11-4-02 (6).jpg (108045 bytes)

11-4-02 (7).jpg (151926 bytes)     11-4-02 (8).jpg (99570 bytes)     11-4-02 (9).jpg (118444 bytes)     11-4-02 (10).jpg (110010 bytes)  11-4-02 (11).jpg (113734 bytes)   

 11-4-02 (12).jpg (138149 bytes)     11-4-02 (13).jpg (178339 bytes)     11-4-02 (14).jpg (101144 bytes)     11-4-02 (15).jpg (56104 bytes)